ชื่อ - นามสกุล :นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก :ศษ.ม.บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาโท
Telephone :0817362845
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา