ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรรวินท์ จันทร์หอม
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
วิชาเอก :ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาตรี
Telephone :0898379099
Email :p_t_t_ploy@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน