ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกัญญา คร้ามวงษ์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก :ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาตรี
Telephone :0800205830
Email :Knam2533@gmail.com