ชื่อ - นามสกุล :นางจิตสุธี หะลีบุตร
ตำแหน่ง :ครูผู้ดูแลเด็ก (อนุบาล 1)
วิชาเอก :ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาตรี
Telephone :0962392388
Email :