ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปวริศา สว่างศรี
ตำแหน่ง :ครูผู้ดูแลเด็ก (อนุบาล 1 )
วิชาเอก :ค.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาตรี
Telephone :
Email :