ชื่อ - นามสกุล :นายสมวงค์ ทรงฤทธิ์
ตำแหน่ง :ช่างไม้ 4
วิชาเอก :-
วุฒิการศึกษาสูงสุด :ม.3
Telephone :
Email :