ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร คำทวี
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
วิชาเอก :ค.บ.สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาตรี
Telephone :0982937169
Email :