ชื่อ - นามสกุล :นางพวงพยอม ม่วงสวย
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก :ค.บ.การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาตรี
Telephone :0817599694
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาราชการแทน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่บัญชี