ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปทิตตา บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
วิชาเอก :ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาตรี
Telephone :0872994068
Email :oern-mickey@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน