ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอวภาส์ ทองไร่
ตำแหน่ง :ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิชาเอก :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
Telephone :
Email :