ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรี วรวรรษ อึ่งทอง
ตำแหน่ง :ครูธุรการ
วิชาเอก :รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาตรี
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ธุรการ