ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพนิดา อรุณมณี
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
วิชาเอก :ศศบ.ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาตรี
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :