ชื่อ - นามสกุล :นางใยยอง พยาเครือ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก :ศษ.ม.บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาโท
Telephone :0860102566
Email :if.oil4850@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ