ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ นำระนะ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
วิชาเอก :ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาโท
Telephone :0890269738
Email :adisak292@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าเจ้าหน้าที่