ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุทธิดา ศรีสุข
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
วิชาเอก :ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปริญญาตรี
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่ทะเบียนนักเรียน